torsdag 24 december 2015

Den 24 December (1847)

Att här omtala alla de bestyr och tillagningar som gjordes till denna afton är kanske öfverflödigt, emedan hvar och en säkerligen vet huru det vid en sådan fest allt förhåller sig. Jag vill blott nämna i några få ord att jag sprang en och samma gata upp och ned gissa ett tjog gånger, om icke mer. Middagen åts klockan 1, som bestod af s.k. Myla? af bröd doppadt flott, samt öl i stället för Soppa.- Slutligen anlände eftermiddagen. Det ståtliga granträdet upbars på salsgolfvet. Man frambar, äpplen, kaka, russin, mandel, fikon och konfekt m.m. i all öfver-flöd, hvilket allt skulle pryda Julgranen el Julträdet. Sak samma. Alla barn 11 till antalet voro vi församlade för att pryda och smycka det, så grannt vi kunde. Pappa var äfven uppe och hjelpte till. De andra med: Mormor, Mamma, tvenne Morbröder och Gustaf voro nere och väntade på det glada budskapet som förkunna skulle att det var i ordning. Pappa satte på granen och jag jemte de öfriga syskonen trädde på och räckte fram. Detta arbete varade något länge. Slutligen sattes vax-ljusen; men tändes ej. Ändtligen upkom de andra ofvannämnde och ”då” först tändes ljusen. Äfven tjenstefolket upkallades att se detta allt. Då togo vi ring kring det grannt utsirade trädet och alla barnen såväl de minsta, som största dansade med gladt och lustigt mod. Undantagandes Gustaf, han är i alla fall intet barn, var icke med i svängen. När vi dansade till vaxljusen brunnit nära slutet släckte vi dem. Derpå drucko vi thé.

Men slutligen det bästa:


Tvenne sirligt utstyrda Julegubbar kommo indansandes och bockandes för oss. Derpå Juleklappar. Hvar och en hade brottom med sitt. En öppnade, en gladde sig åt sin Jule-klapp,tog emot, en tackade för den etc. etc. Så inkastades den ena efter den andra. Slutligen efter en lång pause, inkom den ena bockande sig, tackande för denna quäll, önskande en ”Fröjdefull Jul” m.m. De förklädda Gubbarna voro tvenne af våra pigor. När nu ändtligen de voro inkastade alla, var hvar och en sysselsatt med att betrakta hvarandras Juleklappar, samt med att tacka de gode Föräldrarna och Syskonen för allt godt de erhållit. Slutligen då allt betraktande och beundrande var slut skulle man ner och äta Julegröten. Efter slutade skålar och efter slutad måltid, gick jag upp på kammaren, satt der en stund och betraktade mina Jule-klappar. Jag fick i Contanter 2 Riksdaler Banco. en minnesbok el Album kalladt, Bokmärke, Penntorkare, Stålpennestift, Taflor m.m. Slutligen nöjd med denna gladeste dag på året, gick jag till sängs och sof en rolig sömn, trött af allt godt njutet denna dag, tills jag upvaknade den andra morgonen:


Så här skrev min farfars farbror, Silvius när han var ungefär 14 år gammal. Det var verkligen roligt att få se, vad som hände i mitten på 1800-talet. Det är utdrag ur hans två dagböcker som jag har ärvt och renskrivit från gammalsvenskan.
 Texten är ju färsk idag på Julaftonen.

. Tack för att du tittade in hos mej! Jag blir jätteglad om du skriver en kommentar! ♥ ♥ ♥

lördag 19 december 2015

Nu har jag vaknat till liv igen, efter en lång paus. Som jag skrev tidigare, gällde det inte nån semester. Men jag har faktiskt legat på sjukhus under lång tid. 

Jag har drabbats av cancer och har varit inlagd på lasarettet under tiden. Jag blev opererad och har nu en stomipåse. I torsdags kom jag hem igen. 

Det är fantastiskt hur mycket kommunen ställer upp med hjälp med mediciner och mer till. Det kommer folk varje dag och tar hand om mig. Man kan inte vara annat än tacksam.

Hoppas att jag orkar med att fortsätta mina inlägg.


Tack för att du tittade in hos mej! Jag blir jätteglad om du skriver en kommentar! ♥ ♥ ♥
 för att du tittade in hos mej! Jag blir jätteglad om du skriver en kommentar! ♥ ♥ ♥